BALIKESİR İLİ GENELİNDE SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ

 
(İHA veya DRONE) KULLANIMI HAKKINDA KARAR

 
KARAR TARİHİ : 28.01.2019
KARAR NO : 2019/1


 
AMAÇ: MADDE 1-

 
a)                Ülkemiz genelinde terör örgütlerinin drone/maket uçak olarak tabir edilen insansız hava araçlarına mühimmat bombalı düzenekler yerleştirerek stratejik hedeflere yönelik düzenleyebileceği saldırıları önlemek amacıyla,

 
b)                Balıkesir ili hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı sistemleri Talimatının l'nci maddesinde belirtildiği şekilde ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek; izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir disipline bağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

 
c)                İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli ve 13030 sayılı yazıları gereğince ve 12.06.2017 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında veya dışında drone/maket uçak tarzı veya benzeri yapısal özellikler gösteren insansız hava araçları (İHA) ile yapılacak zararlı eylemlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır.

 
KAPSAM:

 
MADDE 2-

 
Balıkesir ili sınırlan içerisinde bu kararın birinci maddesinde ifade edilen Sivil İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE) satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 
TANIMLAR: MADDE 3-

 
a)                İnsansız Hava Aracı (İHA): İnsansız Hava Aracı Sistemi (İHAS)'nin bir bileşeni olarak işletilen, aerodinamik kuvvetler aracılığıyla sürekli uçuş yapma yeteneğinde olan, üzerinde pilot bulunmaksızın uzaktan İHA pilotu tarafından kontrol edilerek veya otonom operasyonu İHA pilotu tarafından planlanarak uçurulan ya da havada kalabilen hava aracını,

 
b)               İnsansız Hava Aracı Sistemi (İHAS): İHA ile kontrol istasyonu, komuta ve kontrol veri bağı, kalkış ve iniş sistemi gibi uçuşun sağlanması için gerekli olan birbirinden ayrı sistem elemanlarının bütününü ifade eder.

 
c)                NM: Nautical Miles-Deniz Mili (1 NM=1800m)

 
d)               Çok kalabalık bölge: Meskun mahaller veya şehir, kasaba ve mahalle vb. yerleşim sahaları, sanayi bölgesi, ticaret alanı, gümrük kapıları ve sahaları gibi içerisinde yüksek yoğunlukta insan bulunan bölgeleri ifade eder.

 
e)                AIP: Havacılık Bilgi Yayını.

 
f)                NOTAM: Havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri.

 
HUKUKİ DAYANAK

 
MADDE 4-

 
1)         5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 1 1 ' inci ve 66' ncı maddeleri,

 
2)         5237 sayılı Türk Ceza Kanunu' nun 329,330,331,332,334,335,336,337. maddeleri,

 
3)         2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,

 
4)         2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,

 
5)         5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi,

 
6)         09/01/2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliğinin 14'üncü maddesi,

 
7)         22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatına (SHT - İHA) dayanılarak hazırlanmıştır.

 
8)         İçişleri Bakanlığının 31/12/2018 tarihli 13030 sayılı emir yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.

 
GENEL ESASLAR:

 
MADDE 5-

 
I)         Balıkesir ili sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-İHA) ilgili hükümleri dairesinde kayıt ve tescilinin yapılması zorunludur.

 
2)         Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22/02/2016 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının Uçuşa Yasak Bölgeler Başlıklı 18'inci maddesinde belirtilen yerler:

 
a)                İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, en yakında bulunan pistin kenarından 5 FM (9 km) mesafeden daha yakın sahada,

 
b)               İrtifaya bağlı olmaksızın seyrüsefer yardımcı cihazları, heliport, heliped, hava parkı, Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yayınlanmış olan denize/iniş kalkış alanları, vb. merkez olmak üzere 5 NM (9 km) yarıçaplı sahada,

 
c)                İrtifaya bağlı olmaksızın çok kalabalık bölgeler ve kalabalık bölgeler üzerinde,

 
ç) Türkiye AP'si ENR 5.1 bölümünde yer alan "Yasak, Tahditli ve Tehlikeli Sahalar” da,

 
d)               Askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depolan ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde;

 
e)                NOTAM ile ilan edilen sahalarda,

 
3) İlimiz merkez ve ilçe sınırları içerisinde bulunan;

 
a)                Valilik ve Kaymakamlıklara ait bina tesisi ve konutları,

 
b)               MİT Bölge Müdürlüğü Bina, Tesis ve Lojmanları,

 
c)                Askeri Birlik, Kurum, Karargâh, Sosyal Tesis, Tatbikat, Eğitim Alanları ve Lojmanları,

 
d)               Adliye Binası ve Lojmanları,

 
e)                Emniyet Müdürlüğü Hizmet Kampüsü, Diğer Bina Tesis ve Lojmanları,

 
f)                Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü,

 
g)               Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Bina Tesis ve Lojmanları,

 
h)               Cezaevi bina ve tesisleri,

 
i)                 Havalimanı ve tesislerinde,

 
j)                 Helikopter pistleri üzerinde,

 
k)               NOTAM (Havacıların uçuş ve yer emniyetini etkileyecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararı ile belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde,

 
l)                 Resmi/milli bayramlar ve anma günleri gibi devlet büyüklerinin katıldıkları programlar, toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile mahalli seçimlere yönelik propaganda yapılan alanlarda; kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan İHA' lar haricinde hiçbir insansız hava aracının bu alanlar ile güzergahlarında 3000 metre menzile ve 1000 metre irtifaya kadar olan mesafelerde,

 
m) Otogar, terminal, AVM' ler ve halkın toplu olarak bulunduğu yerler ve çevresinde,

 
n) Balıkesir Valiliği resmi internet adresinde (http://www.balikesir.gov.tr) belirtilen bölgelerde, her türlü insansız hava araçlarının(İHA veya DRONE) kullanımı YASAKTIR.

 
4) Uçuş izni verilmesini müteakip uçuşu gerçekleştirecek kişi veya kişilerce bölgenin Kolluk Birimlerine uçuş saatinden 24 saat öncesinde yazılı olarak bildirimde bulunulması sağlanacaktır.

 
5) Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşlarının Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkûr mevzuat hükümlerine göre gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.

 
6) Ağırlığına bakılmaksızın her türlü insansız hava aracı (İHA veya DRONE) ve motorlu çok hafif hava araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların Emniyet ve Jandarma birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanarak ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında mezkûr mevzuat çerçevesinde ceza işlemi uygulanacaktır.

 
CEZAİ HÜKÜMLER:

 
MADDE 6-

 
1)      İHA sahibi ve pilotu özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti konusuna özen gösterir. Aksi halde 26/09/2014 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili Maddeleri kapsamındaki hükümler uygulanır.

 
2) Genel Müdürlükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon gerçekleştirilmesi hallerinde ilgili şahıs ve işletmeye 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun "Yasaklar” başlıklı 93üncü Maddesinde yer alan hükümlerin ve bu Talimatın aksine hareket edilmesi, SHY-İPC kapsamında cezai yaptırımlara tabiidir. Bu duruma binaen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)' te yer alan idari para cezaları, SHGM' nin resmi internet adresinde http://web.shgm.gov.tr/ belirtilen miktarlarda uygulanacağı tebliğ edilmiştir.

 
3) Yasaklara uyulmadığının tespiti halinde ilgili kolluk kuvveti tarafından uçuş engellenerek durum tutanağa bağlanacak, mahiyetine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılması sağlanacak, yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C ve 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu madde 144 hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

 
YÜRÜRLÜK:

 
MADDE 7- Bu karar 28.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 
YÜRÜTME

 
MADDE 8-

 
1.      Bu Valilik Kararındaki hususlar, görev ve sorumluluk alanları itibari ile Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Kolluk Kuvvetleri tarafından mahallen ilan edilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

 
2.      Bu karar hükümlerinin uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     Ersin YAZICI
                                                                                                                                                                                                                                                              Vali