TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Balıkesir Defterdarlığı Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MAL
SIRA NO İli İlçesi Mahallesi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü M2) Hazine hissesi Vasfı İmar durumu Tahmini bedel Geçici teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Balıkesir   Ayvalık Küçükköy J17-A-24-B-3-A 186 161 512,25 Tam Arsa Konut Alanı        160.005,00            48.001,50   22.05.2017 10.30
2 Balıkesir Ayvalık Murateli J17-b-16-a-3-b 157 14 188,25 Tam Ham Toprak İmarsız          40.500,00            12.150,00   22.05.2017 11.00
 
                             
1-Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, sınırlarında  bulunan ve yukarıda  bilgileri verilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı  yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri  Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
a)-Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz yada  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları  ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,
b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belge, 
c)-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d)-Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi  Kimlik numarasını bildirmeleri,
e)-Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik  adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname , kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3-Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 'ü peşin , kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki)  yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir. 
4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
6-Komisyon ihaleyi yapıp  yapmamakta serbestir.
7-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr  adersinden öğrenebilir.  TLF. 0 266 312 31 02
                                                                                İlan olunur. 25.04.2017